پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزوی و دانشگاهی منابع و ظرفیت‌های بسیار مناسبی در راستاي حل مسائل علمی، اجتماعی، فرهنگی و ... محسوب می‌شوند که با جهت‌دهی تلاش پژوهشگران طلبه و دانشگاهی می‌توان بخش عمده‌ای از مسایل و مشکلات را حل نمود. از اين‌رو، در راستای وظايف اداره پژوهش اداره کل آموزش (الف. برنامه‌ریزی و تلاش در هدايت و جهت‌دهی پايان نامه‌های دانش پژوهان در چارچوب مأموریت‌های دفتر؛ ب. جهت‌دهی‌پايان نامه‌های دانشجويان برای رفع نيازهای علمی کشور) و تسریع در حل مسایل معطوف به قطب‌های علمی و فرهنگی و مسایل مرتبط با آن در هریک از میزهای تخصصی، از سال 1395 حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزوی و دانشگاهی به‌عنوان یک رویکرد راهبردی موردنظر قرار گرفته است. در این بخش عناوین و چکیده پایان‌نامه‌های حمایت شده ارائه می‌شود.