مجموعۀ پيشِ ‌رو، دستاورد سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه است که به همت گروه فلسفه و کلام اسلامیِ مرکز تخصصی آخوند خراسانی (وابسته به اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی) در سالیان گذشته برگزار شده است. این برونداد در 12 نوشتار فهرست شده است و جملگی سخنرانان در زمرۀ اساتيد گرانمايه حوزۀ تخصصی فلسفه و کلام اسلامی مشهد و قم هستند که به‌لحاظ محتوا در محورهای زیر به ارایۀ بحث و نظر پرداخته‌اند: «مفهوم و مصادیق اهل البیت»، «معناشناسی و گستره مرجعیت علمی اهل البیت»، « نسبت مرجعیت علمی اهل البیت با مرجعیت علمی قرآن و عقل» و میزگرد علمی در این سه موضوع، « مرجعیت علمی اهل البیت در علم اخلاق»، « مرجعیت علمی اهل البیت در علم فقه و حقوق» ، « مرجعیت علمی اهل البیت در سیاست» و میزگرد علمی در این سه موضوع، « مرجعیت علمی اهل البیت در شناخت جهان»، « مرجعیت علمی اهل البیت در شناخت انسان»، « مرجعیت علمی اهل البیت در شناخت خدا» و میزگرد علمی در این سه موضوع. لازم به یادآوری است، فرآوردۀ پیش رو، سومین مجموعه از کتاب «کرانه های عقل ومعنا» است که پس از پیاده‌سازی، ویرایش و غنی سازی (شامل: ارجاع‌دهی، چکیده نویسی، منابع برای مطالعه بیشتر، رزمه استاد ارائه دهنده) تقدیم علاقمندان می‌شود: