کتاب «کرانه‌های اجتهاد» شامل گفتارهایی در موضوعات و مسائل فقهی و اصولی از سوی اساتید و نخبگان حوزه علمیه و دانشگاه است که به همت اداره پژوهش اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تهیه و توسط مؤسسه بوستان کتاب چاپ و روانه بازار نشر شده است. این برونداد با توجه به منطق موضوعی در ۳۹ نوشتار فهرست شده است و جملگی سخنرانان در زمرۀ اساتید گرانمایه حوزۀ تخصصی فقه و اصول مشهد و قم هستند که به‌لحاظ محتوا در دو بخش کلی زیر به ارایۀ بحث و نظر پرداخته‌اند. بخش اول: بنیادها و سبک‌ها؛ شامل ۲۰ گفتار دربارۀ نظریه‌های جدید در دانش اصول؛ آموزش و پژوهش اجتهادگرا و مبانی اجتهاد است. بخش دوم: رویکردها و رهاوردها؛ شامل ۱۹ گفتار دربارۀ اجتهاد و مسائل نوپدید است. و اینک انتشار الکترونیکی این کتاب به مرور صورت می پذیرد: