کتاب «کرانه های عقل و معنا» به کوشش اداره پژوهش اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی چاپ و منتشر شده است. این کتاب شامل گفتارهایی در موضوعات و مسائل کلامی، فلسفی و عرفانی» در سه بخش «مبانی و روش ها»،‌ «کاوش های نوآورانه»، «تجلی تاریخی و اجتماعی» در ۴۳۲ صفحه می باشد. این برونداد در 18 نوشتار فهرست شده است و جملگی سخنرانان در زمرۀ اساتید گرانمایه حوزۀ تخصصی علوم عقلی و عرفان هستند. و اینک انتشار الکترونیک کتاب به تدریج صورت می پذیرد: