درآمد: توجه به امر پژوهش‌ در کنار آموزش، برای طلاب حوزوی امری بایسته است. این مهم با تأکید بر آموزش «روش تحقیق»، وقتی به ثمر می‌نشیند که با برگزاری «کارگاه‌های پژوهشی در حوزۀ هر دانش» همگام شود. مجموعۀ پيشِ ‌رو، دستاورد نشست های «کارگاه فقه‌پژوهیِ» گروه آموزشی فقه و مباني اجتهاد در مرکز آموزشی آخوندخراسانی (وابسته به اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی) در سالیان گذشته است. این برونداد در 25 نوشتار فهرست شده است و جملگی سخنرانان در زمرۀ اساتيد گرانمايه حوزۀ تخصصی فقه و اصول مشهد و قم هستند که به‌لحاظ محتوا در محورهای زیر به ارایۀ بحث و نظر پرداخته‌اند: مباني و آفاق فقه‌؛ مسایل حقوق (مانند حقوق تجارت و اساسی)؛ فقه‌های مضاف (مانند: فقه سیاسی و فقه حکومت، فقه اقتصادی، فقه فرهنگ و ارتباطات) فلسفۀ فقه و اصول فقه و زبان‌شناسی؛ آشنایی با پژوهش‌‌های فقهی و اصولی جهان اسلام و نیز آشنایی با تکنیک‌های حل‌مسئلۀ فقهی و اصولی. بدیهی است با توجه به راهبردها و کلان‌مسئله‌های «میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی»، و توجه به پژوهش‌های مقارن (فقه و حقوق، فقه‌های مضاف، فلسفۀ فقه و اصول و...) این نشست‌ها جملگی در تحقق این اهداف مهم برآمده‌اند. لازم به یادآوری است، فرآوردۀ پیش رو، دومین مجموعه از کتاب «کرانه های اجتهاد» است که پس از پیاده‌سازی و ویرایش مختصر تقدیم علاقمندان می‌شود. ضمنا در مرحله ای دیگر این مجموعه فرآوری و ارجاع دهی شده و ذیل فایل های مرحله قبل قابل دریافت است.