یکی از نیازهای جدی جامعه امروز ما، موضوعات خانواده است. نشست‌های علمی باارزش و به روز حلقۀ علمی تبلیغی «بلاغ» و همایش‌های اختصاصی گروه آموزشی تربیت و اخلاق اسلامی در اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از سال 1385 تا 1395 در همین رابطه است. سخنرانان این نشست‌ها جملگی در زمرۀ اساتيد گرانمايه حوزۀ تخصصی اخلاق و تربیت دینی مشهد و گاه قم هستند. نشستهای مندرج در «کرانه های اخلاق و تربیت» ابتدا از میان بانک صوتی گروه آموزشی تربیت و اخلاق اسلامی، اعتبارسنجی و اولویت دهی شد و اینک پیاده سازی شده آن (قبل از مستند سازی و فرآوری) به صورت الکترونیک ارائه می‌شود.