متن‌های پیش‌رو حاصل سلسله نشست‌های دوهفتگی فلسفی-کلامی است که در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان ‌رضوی به همت گروه فلسفه و کلام اسلامی مرکز تخصصی آخوند اسلامی در 1396و 1397 برگزار شده و در حال برگزاری است. پیاده‌سازی و فرآوری این نشست‌ها از برنامه‌های اداره پژوهش اداره کل آموزش است. مرحله پیاده‌سازی شده نشست‌ها به‌صورت الکترونیکی تقدیم خوانندگان محترم می‌شود: