خانه / مرجعیت قرآن و حدیث‌پژوهی / پژوهش‌های تطبیقی / بررسی مسئله خشونت انبیاء در کتاب مقدس

بررسی مسئله خشونت انبیاء در کتاب مقدس

بررسی مسئلۀ خشونت انبیاء در کتاب مقدس

نویسنده : نرجس خاتون‌خمیسی

عضو حلقۀ علمی ‌قرآن

خشونت انبیا در کتب مقدس

چکیده

نگارنده با کاوشی در متون کتاب مقدس عهدین و قرآن به آیاتی می‌پردازد که در آن سخن از مقابله با مخالفان است. با بررسی چند بخش از عهدقدیم درمی‌یابیم که پیامبران بنی‌اسرائیل برای بدست‌آوردن سرزمین موعود، کشتار مردان، زنان، بچه‌ها و حتی حیوان‌ها را مجاز می‌شمردند و اگر یکی از لشکریان سپاه یهودیان تخلفی می‌کرد، خودش و خانواده‌اش را مستحق مرگ می‌دانستند و اموالش را آتش می‌زدند. دیدگاه قرآن دربارۀ مبارزات پیامبران و نوع مواجهه و برخورد